Mijn tweede blog

Dit is de blog waarop ik al mijn creativiteit kwijt kan. Was het eerst borduren en breien, nu is het alleen nog maar haken waarmee ik op dit moment bezig ben.
Ook schreef ik vele stukjes over mijn jeugd, gezin en allerlei andere zaken waarover ik iets kwijt wilde. Omdat ik die liever niet tussen mijn haakverhalen had staan, opende ik daarvoor een aparte blog. Tw. Avalon`s blog:
http://avalon045-avalon.blogspot.com/

This is my creative blog. First embroidery and knitting, now it`s all crochet. The little stories I wrote and write about my youth, family and all other things I want to write about are on my other blog called "Avalon". [see link above]. I am sorry these are just in Dutch, but if you are very curious just try Google translate.
According to this blog, it`s impossible to translate all the stories about my work. But I try to start translating the patterns. You can find the translations under the label "english pattern" . Up till now there are just seven, but I try to make more in the future.

zaterdag 10 mei 2014

African Circle Mandala-1

[Maxi & Mini Mandala]


[Please scroll down for the english pattern]

Op de site van Attic 24 stond een oproep om voor de Yarndale in Skipton een minimandala [max. 20 cm. ] in te sturen. Dus toen ik het midden van mijn gisteren gemaakte granny [Magic Circle Square] eens bekeek, wilde ik wel eens gaan proberen dat vierkant om te bouwen naar een cirkel. Dit was het resultaat tot nu toe.

Algemeen:
De haakwijze aan het begin- en einde van de toer is als volgt:
Aan het begin van de toer 3 lossen voor 1 stokje, 2 lossen voor een half stokje of voor 1 vaste 1 losse.
Aan het eind van de toer een halve vaste in de 3e losse [voor een stokje], in de 2e losse [voor een half
stokje] of in de 1e losse [voor een vaste] .Bij een kleurwissel altijd de oude draad afbreken en de
nieuwe toer op de aangegeven plaats [zoveel mogelijk in de hoek] met de nieuwe kleur starten. Is er
geen kleurwissel, dan met halve vasten naar een plaats haken waar gestart kan worden. Het aantal halve
vasten moet wel zo weinig mogelijk zijn, want het geheel wordt er anders niet mooier op.

V-steken:
v-stokje =[1 stokje, 1 losse, 1 stokje in dezelfde steek]. Zo ook een v-vaste [1 vaste, 1 losse, 1 vaste in dezelfde steek], of een v-halfstokje [1 half stokje, 1 losse, 1 half stokje in dezelfde steek].

KLEINE CIRKEL [met catania katoen, hknld 2,5 mm, Ø 12 cm]

toer 1. [wit] 16 stokjes in een magische ring [of 8x 1 stokje, 1 losse]

toer 2. [paars] 8x [1 stokje, 2 lossen, 1 stokje tussen 2 stokjes, 2 stokjes overslaan]

toer 3. [geel] 8x [2 stokjes, 2 losse, 2 stokjes] om de 1-losseboog

toer 4. [geel] 8x [7 stokjes om de 2-lossenboog]

toer 5. [rood] 7x halve stokje op stokjes van de de bloemblaadjes, na het 7e stokje [tussen de bloemblaadjes] een dieper ingestoken stokje. [zie foto].

toer 6. [wit] Begin in het dieper ingestoken stokje van de vorige toer, met 1 v-stokje,
2 stokjes overslaan, 1 v-half stokje,
2 stokjes overslaan, 1x v-vaste,
2 stokjes overslaan, 1 v-halfstokje
2 stokjes overslaan, dan weer 1 v-stokje in het dieper ingestoken stokje. Haak de toer zo rond.

toer 7. [groen] 1 vaste in de v-steken, 2 lossen.
toer 8. [groen] 3 stokjes in de 2-lossenboog.
Bij de rode/roze circel heb ik een schulprandje gemaakt door in toer 8 in het eerste boogje 1 vaste te maken en in het volgende boogje [1 half stokje, 4 stokjes, 1 half stokje]

GROTE CIRKEL [met catania katoen, hknld 2,5 mm, Ø 22 cm]

toer 1 t/m 8 als de kleine cirkel
toer 1-wit, toer 2-groen, toer 3+4-geel, toer 5-zwart, toer 6-wit, toer 7+8 bruin.

toer 9. [groen] haak tussen de 3-stokjesclusters.
1 v-stokje, 1 losse, 2 stokjes in de volgende ruimte, 1 losse

toer 10. [geel] in de v-steken van de vorige toer [2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes], 2 lossen, de 2-stokjescluster overslaan,

toer 11. [geel] 7 stokjes om de 2-lossenboog [niet boven de 2-stokjesclusters], 2 lossen. [16 bloemblaadjes].

toer 12. [zwart] als toer 5. Het dieper ingestoken stokje insteken om de 2-lossenbogen van de twee laatste gele toeren.

toer 13. [wit] als toer 6
toer 14. [bruin] als toer 7
toer 15. [bruin] als toer 8.

Aan het eind heb ik een gladde rand gemaakt. Niet de mooiste, wel de gemakkelijkste oplossing. Op het moment heb ik even geen idee hoe het anders zou moeten. De steken zitten te dicht op elkaar om er een mooie sierrand langs te zetten. Misschien vind ik later nog wat.Gemaakt: 9mei 2014
Patroon: 9 mei 2014
Ontwerp: Willy Haarsma, [geinspireerd door Melinda Miller en de African Flower]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On the Attic 24 site, I found a request to sent a minimandala [max. 20 cm.] for the Yarndale in Skipton. With my yesterday`s square [Magic Circle Square] in mind, I started to use the middle part of it to make a circle.

NOTES:
1-- I used the American crochet terms.
2-- I used my colourschedule in this pattern, but go if please and play with the colours [much more fun].
3-- At the beginning of the round make ch 3 for the first dc, ch 2 for the first hdc and ch 1 for the first sc.
4-- At the end of the round make a slst in the 3rd ch [dc] or 2nd [hdc] or 1st [sc].
5-- Colourchange: cut off thread and start the new colour as indicated.
If not indicated try to start in the corner.
6-- I don`t mention these actions anymore in the pattern.

STICHES:
Aside from the normal stitches I used V-stitches. These are:
v-sc [1 sc, ch-1, 1 sc in the same stitch], v-hdc [1 hdc, ch-1, 1 hdc in the same stitch] and v-dc [1 dc, ch-1, 1 dc in the same stitch].

SMALL CIRCLE [with catania cotton and hook 2,5 mm, Ø 12 cm]

Round 1. [wit] 16 dc in a magical ring

round 2. [paars] 8x [1 dc, ch 2, 1 dc between two dc of the prev.rnd, sk 2 dc] .

round 3. [yellow] 8x [2 dc, ch 2, 2 dc] into the ch2 of the prev.round

round 4. [yellow] 8x [7 dc into the ch-2 of the prev.round]

round 5. [red] 7x hdc on the petals, 1 deeper inserted dc [after the 7th hdc and between the petals] [see photo ].

round 6. [white] Start in the deeper inserted dc. 1 v-dc
Skip 2 dc, 1 v-hdc,
Skip 2 dc, 1 v-sc,
Skip 2 dc, 1 v-hdc
Skip 2 dc, 1 v-dc again in the deeper inserted dc. Finish the round like this.

round 7. [green] 1 sc in the v-stitches, ch2,
round 8. [green] 3 dc in the ch2 sp.
Around the red/pink circle I made a different edging. In de first ch2 sp. I made 1 sc, in the next [1 hdc, 4 dc, 1 hdc]


BIG CIRCLE [with catania cotton and hook 2,5 mm, Ø 22 cm]

round 1 to 8 as the small circle
the colours are rnd 1-white, rnd 2-green, rnds 3+4-yellow, rnd 5-black, rnd 6-white, rnds 7+8-brown.

round 9. [green] work between the 3-dc-clusters.
1 v-dc, ch-1, 2 dc in the next sp., ch1

round 10. [yellow]
[2 dc, ch 2, 2 dc] in the v-stitches, ch-2, skip the 2-dc-cluster.

round 11. [yellow]
7 dc in the ch-2 sp between the 2-dc-clusters, ch-2. Skip the ch-2 above the 2 dc-cluster of the previous round. [16 petals]

round 12. [black] as rnd 5. The deeper inserted dc work under the ch-2 of the two prev. rounds.

round 13. [white] as rnd 6
round 14. [brown] as rnd 7
round 15. [brown] as rnd 8

The last round, I just made normal dc`s. Not very spectacular, but a very easy option. At the moment I have no idea to do it different. The stitches are to close together to make a nice decorational edge, so, may be I will find something in the future.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten